Audit Company TMC
თუ სამეწარმეო საქმიანობაში ჩართვას აპირებ,  პირველ რიგში, უნდა განსაზღვრო რა სამართლებრივი თუ საგადასახადო სტატუსი უნდა ჰქონდეს შენს საქმიანობას – მცირე ბიზნესის, მიკრო ბიზნესის, შპს და ა.შ.  და რა სხვაობაა...